ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι ορολογίες που υποστηρίζουμε είναι: 
 1. Γενική
 2. Οικονομική
 3. Νομική
 4. Ιατρική
 5. Εμπορική
 6. Κοινοτική
 7. Διοικητική
 8. Φυσικές Επιστήμες
 9. Τεχνική
 10. Ναυτιλιακή
 11. Τουρισμός & Ταξίδια και πολλές άλλες.